Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Algemeen
Artikel 3 Offertes & Facturen
Artikel 4 Uitvoering dienstverlening
Artikel 5 Verspreiding Promotiemateriaal
Artikel 6 Generatie en verstrekking van lead gegevens
Artikel 7 Medewerking door contractant
Artikel 8 Vergoeding en betaling
Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 10 Gegevensbescherming en geheimhouding
Artikel 11 Aansprakelijkheid
Artikel 12 Overmacht
Artikel 13 Opschorting
Artikel 14 Duur van de overeenkomst
Artikel 15 Slotbepalingen
Artikel 16 Onderhoud

General Data Protection Regulation

Vanaf 25 mei 2018 handhaaft de Europese Commissie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR)
Alle organisaties die binnen de Europese Unie persoonsgegevens verwerken,
dienen aan de GDPR te voldoen.

Wie zijn wij
Blueprint is een handelsnaam van Nuevo Media B.V. in de werkmaatschappij van
Bonaire Multi Concepts Holding B.V. gevestigd te Kralendijk, Bonaire, Caribisch Nederland.

Bonaire Multi Concepts Holding B.V.
Kaya Aruaco 30A
Nort Saliña, Bonaire
Caribisch Nederland

Crib Nummer
310011619

Kamer van Koophandel
9793

Nuevo Media B.V. met als handelsnaam Blueprint
Kaya Aruaco 30A
Nawati, Bonaire
Caribisch Nederland

Crib Nummer
310011607

Kamer van Koophandel
9793

Doeleinden en rechtsgronden
Persoonsgegevens die worden verzameld via onze website en-of Facebook en e-mail worden uitdrukkelijk gebruikt om klantcontact te onderhouden. Deze gegevens worden opgeslagen voor administratieve redenen. Waardoor wij eenvoudiger onze klanten kunnen indexeren in ons klantenbestand.

Inschrijvingen
Specifieke aanmeldingen voor onze nieuwsbrief worden strikt gebruikt om de persoon kwestie desgewenst te informeren over kortingen en aanbiedingen, gerelateerd nieuws in de ruimste zin van het woord met betrekking tot onze diensten en services. Gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens vermelden. Bij het niet volledig verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens is Blueprint niet in staat goed contact te onderhouden en zijn wij niet in staat u op de juiste manier te informeren. Onder persoonsgegevens vallen ook alle Cookies op onze website.

Cookies
Wij nemen bescherming van uw persoonlijke gegevens erg serieus. Blueprint garandeert u als bezoeker dat er met de grootste zorgvuldigheid wordt gehandeld als het opslaan of delen van uw persoonlijke gegevens. In de Privacy- en Cookie verklaring leggen wij u uit hoe Blueprint persoonsgegevens verzameld en wat er met instemming van u met deze gegevens gebeurd. Ook leggen wij uit hoe wij gebruik maken van Cookies om de gebruikerservaring met onze website te verbeteren. Door onze website te bezoeken uw persoonlijke gegevens achter te laten stemt u in met de bepalingen van dit privacy beleid. Alle persoonsgegevens die door ons worden verzameld en verwerkt worden behandeld met nauwkeurige overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gevensbescherming (AVG) Verordening EU 2016/679, ook wel GDPR General Data Protection Regulation genoemd. Lees onze gehele Cookieverklaring hier Cookies

Duur van de opslag
Persoonsgegevens die worden vergaard via contactformulieren worden nadrukkelijk gebruikt voor de tijdsduur die de samenwerking omvat vanaf het moment van het eerste contact tot de oplevering en beëindiging van de getekende overeenkomst.

Klantgegevens administratie
Blueprint slaat gevoelige klantgegevens op in een online database die toegankelijk is via een beveiligde versleutelde verbinding. Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van 1 jaar en zal na dit boekjaar worden deze gegevens opnieuw beoordeeld voor voortzetting van deze vorm van opslag. Bij het niet instemmen van deze vorm van opslag kan een vermindering in het gebruikersgemak plaatsvinden en is Blueprint niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.

Inzage of rectificatie
Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.
“Rechtmatig” te noemen: gebruikers hebben ten aller tijden het recht in inzage van de door hen verstrekte persoonsgegevens. Ook heeft de rechtmatige: te noemen: klant of gebruikers ten aller tijden het recht wijzigingen te laten plaats vinden in de opgeslagen gegevens. Gebruikers die wijzigingen willen aanbrengen in de verstrekte persoonsgegevens dienen deze door te geven via info@blueprint-bonaire.com. Gebruikers krijgen dan na verwerking binnen 4 weken bericht over de doorgevoerde wijziging.

Klachten
Gebruikers hebben ten aller tijden het recht om een klacht in te dienen.
Men kan dit doen via de Autoriteit Persoonsgegevens.

Noodzakelijke Persoonsgegevens
Blueprint kent twee categorieën van persoonsgegevens Noodzakelijke Persoonsgegevens en Promotionele Persoonsgegevens Noodzakelijke Persoonsgegevens zijn nodig voor de algehele gebruikservaring op onze media kanalen en offline kanalen.

Promotionele Persoonsgegevens
Gebruikers die zich aanmelden voor de nieuwsbrief gaan akkoord met de algemene voorwaarden. Deze gevens worden opgenomen in een beveiligde en versleutelde database via het E-mail platform MailChimp .Ltd Specifieke aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden strict gebruikt om de persoon kwestie desgewenst te informeren over kortingen en aanbiedingen, gerelateerd nieuws in de ruimste zin van het woord met betrekking tot onze diensten en services.

Gegevens en derden
Persoonsgegevens die worden gewonnen door contact formulieren zullen nimmer worden gebruikt om te worden gedeeld of verkocht aan derden tenzij de gebruikers, klant of eindgebruiker hier nadrukkelijk over wordt ingelicht door middel van aanvullende voorwaarden die apart worden voorgelegd aan de gebruiker alvorens de gebruiker de gegevens aan Blueprint verstrekt.

E-mail & Internet
Persoonsgegevens die worden ingewonnen via Internet en E-mail zullen worden verschaft via een extern medium onder de noemer Hostnet. Zij zijn gedeeltelijk verantwoordelijk voor het verschaffen van een beveiligde en versleutelde verbinding tijdens het hosten-en of versturen van data via externe servers. Deze servers zijn gelokaliseerd in Amsterdam. Blueprint en Hostnet maken hierbij gebruik van een zogeheten verwerkersverklaring waarin staat welke services en diensten extern worden verleend.

Toestemming
Bij het verschaffen van persoonsgegevens geeft u Blueprint toestemming om volgens de richtlijnen van de GDPR. De gebruiker is ten aller tijden bevoegd om deze toestemming in te trekken.

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

Algemene Voorwaarden
Ongeacht de vorm waarin ze kenbaar worden gemaakt.

Contractant
De contractant met wie Blueprint een overeenkomst heeft gesloten.

Dienst
Alle werkzaamheden en activiteiten die onderwerp zijn van de Overeenkomst of een andere rechtshandeling in de relatie tussen Blueprint en contractant, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen, de Co-Sponsoring en Co-Registratiedienst en/of andere diensten met behulp waarvan Blueprint ten behoeve van contractant lead gegevens vergaart, samenstelt en/of verstrekt.

Promotiemateriaal
De in het kader van de dienst te gebruiken advertenties, buttons, banners, teksten, enquête (teksten en vragen), responseformulieren en andere materialen met betrekking tot contractant en/of haar diensten en producten. Intellectuele

Eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom en daar mee verwante rechten zoals auteurs- recht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, datablankrecht en naburige rechten, evenals rechten op knowhow.

Lead
Een (natuurlijke of rechts)personen die mogelijk geïnteresseerd is in de diensten of producten van contractant. Lead gegevens van Leads welke het resultaat zijn van de door Blueprint verleende dienst, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen:

Overeenkomst
De overeenkomst tussen contractant en Blueprint op grond waarvan Blueprint een dienst aan contractant levert (inclusief de voorwaarden).

Artikel 2 Algemeen

2.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, Overeenkomsten en andere (rechts)handelingen tussen contractant en Blueprint, betreffende de levering van diensten, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan. In verband met de specifieke aard van het bepaalde in de Overeenkomst, kan in de Overeenkomst worden afgeweken van het geen bepaald in deze voorwaarden.

2.2

De bepalingen uit de Overeenkomst hebben voorrang op de bepalingen uit de voorwaarden. Indien één der bepalingen van deze voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar is, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Blueprint is gerechtigd de nietige of anderszins on-afdwingbare bepaling te vervangen door een vergelijkbare bepaling die wel afdwingbaar en niet nietig is. Indien deze voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Blueprint en contractant, wordt contractant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.3

Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Blueprint en de contractant zijn overeengekomen. Blueprint wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van contractant van de hand.

Artikel 3 Offertes, Facturen & Onderhoudscontracten

3.0a Abonnementen & Services

Bij akkoord op de offerte dient een vooruitbetaling van 100% van het totaalbedrag (incl. 6% ABB) plaats te vinden voor aanvang. De betaling kan geschieden op rekeningnummer 41654003 (MCB Bank). Graag een bevestiging per mail sturen naar info@blueprint.nu *Doorlooptijden kunnen variëren per project. Blueprint streeft er naar de gestelde termijn na te leven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden.
Op offertes en contracten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

3.0b Individuele Opdrachten

Bij akkoord op de offerte dient een vooruitbetaling van 75% van het totaalbedrag (incl. 6% ABB) plaats te vinden voor aanvang. De betaling kan geschieden op rekeningnummer 41654003 (MCB Bank). Graag een bevestiging per mail sturen naar info@blueprint.nu *Doorlooptijden kunnen variëren per project. Blueprint streeft er naar de gestelde termijn na te leven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden.
Op offertes en contracten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

3.1

Offertes van Blueprint zijn vrijblijvend, en verplichten de klant tot niets tenzij nadrukkelijk schriftelijk (online of offline) anders is vermeld. De bovengenoemde voorwaarde is geldig op offerte’s tot $ 1000,-. Als offerte’s de grens van $ 1000,- overschrijden zal de contractant voorafgaand aan het aanbod kennis nemen van een vergoedingsprijs voor het opstellen van de gewenste offerte. De kosten voor het opmaken van een offerte boven de $ 1000,- zijn eenmalig 150,- (Incl. 6% ABB $ 159). Deze kosten worden de contractant kwijtgescholden bij een akkoord op de offerte, wordt de niet geaccepteerd betaald de contractant de verschuldigde opmaakkosten zoals hierboven vermeld binnen een termijn van 14 dagen aan Blueprint.

3.2

Alle door contractant geplaatste opdrachten zijn bindend en kunnen niet door contractant worden herroepen. Een overeenkomst komt tot stand doordat een opdracht van contractant door Blueprint schriftelijk wordt aanvaard, dan wel, afhankelijk van het geen eerder is, doordat Blueprint uitvoering geeft aan de opdracht. Blueprint is te allen tijde gerechtigd een opdracht te weigeren, bijvoorbeeld indien deze onrechtmatig of onwelvoeglijk is.

3.3

Bij aanvaarding van offertes-en/of overeenkomsten gaat de contractant akkoord met een aanbetaling van 75% van het totaal verschuldigde, geoffreerde bedrag (inclusief 6% ABB). Bij projecten met een doorlooptijd van minder dan twee weken  is Blueprint gerechtigd 100% van het geofreerde bedrag vooraf te incasseren bij aanvang van het project. Dit heeft betrekking tot de aard van de opdracht en de verwerkingssnelheid van de gehanteerde doorlooptijd. In dit geval moet Blueprint dit nadrukkelijk in de offerte kenbaar maken aan de contractant op voorhand van een akkoord. Blueprint is dan verplicht binnen de gestelde opleveringstermijn zoals vermeld in de offerte de dienst of het geoffreerde product op te leveren.

3.4

Artikel 4 Uitvoering dienstverlening

4.1

Voor de duur van de Overeenkomst zal Blueprint zich inspannen om de dienst binnen de overeengekomen termijn en conform de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen slechts als richtlijn en zijn nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Blueprint zal haar uiterste best doen om het Promotiemateriaal op te nemen in de overeengekomen enquête, promotionele actie, spel, prijsvraag of andere overeengekomen actie.

4.2

Indien schriftelijke overeengekomen, verstrekt Blueprint aan contractant een toegangscode en wachtwoord en eventuele andere noodzakelijke gegevens, waarmee de dienst, dan wel de lead gegevens voor contractant toegankelijk worden. Contractant is niet gerechtigd derden gebruik te laten maken van de toegangscode en wachtwoord en vrijwaart Blueprint volledig tegen alle aanspraken van derden betreffende schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan.

4.3

Blueprint biedt de dienst, waaronder ook de lead gegevens en andere resultaten, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigdheid tot eigendomsrechten, voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel. Met name garandeert Blueprint niet dat derden de voor de dienst benodigde systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken of dat de in het kader van de dienst geleverde lead gegevens juist en volledig zullen zijn, vrij zullen zijn van fouten en geschikt zullen zijn voor het doel waarvoor contractant de lead gegevens wil gebruiken, zelfs niet indien Blueprint van dit doel op de hoogte is.

4.4

Blueprint is gerechtigd de dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken, bijvoorbeeld voor het onderhouden of aanpassen van onderdelen van de dienst, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen, de Website of andere faciliteiten waarvan de dienst gebruik maakt, zonder dat hierdoor enig recht van contractant op schadevergoeding jegens Blueprint ontstaat.

Artikel 5 Verspreiding Promotiemateriaal

5.1

Blueprint zal steeds haar uiterste best doen om het in de Overeenkomst gespecificeerde Promotiemateriaal op te nemen in de overeengekomen enquête, promotionele actie, spel, prijsvraag of andere actie. Het door contractant aan te leveren Promotie- materiaal dient te voldoen aan de overeengekomen specificaties en eisen. Blueprint heeft het recht deze specificaties en eisen tij duur van de overeenkomst te wijzigen en zal contractant van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen.

5.2

Contractant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het in het kader van de dienst gebruikte Promotiemateriaal. contractant staat ervoor in dat het Promotiemateriaal (en eventuele andere verstrekte gegevens en informatie) steeds juist en volledig is en garandeert dat het niet in strijd is met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden dan wel anderszins niet onrechtmatig is. contractant zal steeds zelf controleren of de inhoud van het Promotiemateriaal (en de gevolgen daarvan) in lijn zijn met het doel van de overeenkomst. Blueprint behoudt zich te allen tijde het recht voor Promotiemateriaal te weigeren, te verwijderen, niet verder via de dienst te verspreiden of aan te passen, zonder dat contractant aanspraak heeft op enige vergoeding. Het verwijderen of stopzetten van de verspreiding van het Promotiemateriaal kan door Blueprint zonder opgave van reden of voorafgaande mededeling plaatsvinden.

5.3

Indien overeengekomen is Blueprint is gerechtigd, doch niet verplicht, contractant te verzoeken het Promotiemateriaal te controleren. Indien Blueprint het Promotiemateriaal ter controle aan contractant stuurt, dient contractant binnen 2 (twee) werkdagen na ontvangst hiervan eventuele wijzigingen door te geven aan Blueprint. Daarna geldt het Promotiemateriaal als definitief door contractant geaccepteerd.

5.4

Het gebruik van het merk, logo’s en uitingen van Klant, mogen gebruikt worden op de desbetreffende campagne, zonder schriftelijke toestemming van contractant.

Artikel 6 Generatie en verstrekking van lead gegevens

6.1

In het kader van de dienst zal Blueprint de lead gegevens op de overeengekomen wijze en op de overeengekomen gegevensdrager aan contractant ter beschikking stellen. contractant is ermee bekend en akkoord dat de lead gegevens uitsluitend bestaan uit gegevens die gegenereerd zijn via de in de overeenkomst overeengekomen enquête, promotionele actie, spel, prijsvraag of andere actie.

6.2

De lead gegevens zijn door de Leads zelf ingevuld en Blueprint kan in dat kader niet instaan voor de hoeveelheid, kwaliteit, juistheid, actualiteit en rechtmatigheid van de lead gegevens. Leads worden (indien van toepassing) per email als een Excel of CSV bestand uitgeleverd. Leads die niet voldoen aan de criteria zoals omschreven in de offerte, dienen binnen 5 werkdagen na het uitleveren van de lead aan te worden geleverd bij Blueprint. Per Lead dient gedefinieerd te worden wat de reden is van afkeuring. Het rapport kan alleen per e-mail verzonden worden naar Blueprint via info@blueprint-bonaire.com Indien het rapport met afgekeurde Leads niet of te laat binnenkomt, worden de afgekeurde

Leads niet in behandeling genomen, noch gecrediteerd of vergoed. De onjuistheid en/ of onvolledigheid van de Gegevens laat het recht voor Blueprint op betaling door Opdrachtgever van de afgesproken vergoeding(en) onverlet. Blueprint verleent aan contractant een niet-overdraagbaar, niet-exclusief en beperkt recht tot gebruik van de lead gegevens. contractant garandeert dat hij bij het gebruik van de Blueprint zich zal houden aan de voorwaarden, beperkingen en bevoegdheden opgenomen in de overeenkomst (inclusief de voorwaarden), waaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, voorwaarden en beperkingen met betrekking tot het voor het gebruik overeengekomen doel, frequentie, medium (e-mail, telefonie, post of anderszins) en duur.

6.3

Contractant is niet gerechtigd de lead gegevens buiten de overeengekomen voorwaarden en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of voor enig ander doel te gebruiken, op welke wijze dan ook. Contractant garandeert dat hij steeds de laatste versie van de lead gegevens zal gebruiken en dat hij op verzoek van Blueprint de door Blueprint aangeduide data (waar onder mede doch niet uitsluitend begrepen, data van personen die bij Blueprint een klacht hebben ingediend) ter stond uit de door hem gebruikte lead gegevens zal verwijderen en verwijderd zal houden en elk verder gebruik daarvan zal staken en gestaakt zal houden.

6.4

Contractant zal Blueprint steeds op de hoogte brengen van eventuele “non-responses”. Indien personen uit de lead gegevens bij contractant het verzoek doen om hun persoonsgegevens te blokkeren, in te zien of te verwijderen, zal contractant het verzoek steeds ter stond inwilligen en Blueprint van het verzoek op de hoogte stellen. contractant zal steeds voorafgaand aan de melding bij Blueprint zijn uiterste best doen om de identiteit van de verzoeker vast te stellen.

6.5

Contractant zal alle adequate voorzieningen van technische en organisatorische aard treffen ter beveiliging van de Lead contractant zal de lead gegevens niet zodanig aanwenden dat daarmee: de privacybelangen van de in de lead gegevens opgenomen natuurlijke personen worden geschaad, in strijd wordt gehandeld met het overeengekomen gebruiksdoel, in strijd wordt gehandeld met de overeenkomst (inclusief de voorwaarden) en de van toepassing zijnde wet-en regelgeving waaronder mede begrepen de relevante wet-en regelgeving op het gebied van e-mail marketing, telemarketing, bel-me-niet register en gebruik van cookies,2 de goede naam van Blueprint wordt geschaad, Blueprint is gerechtigd aan door haar ter beschikking gestelde adressen een aantal controlegegevens toe te voegen. Indien deze controlegegevens uitwijzen dat contractant zich niet houdt aan het overeengekomen gebruik, is daarmee het volledige bewijs van zijn toerekenbare tekortkoming geleverd, behoudens tegenbewijs zijnerzijds.

6.6

Contractant aanvaardt door het plaatsen van de opdracht dat dergelijke controle middelen mogen worden toegevoegd (Deze regel geldt voor o.a. de generatie van lead gegevens, sponsoring en alle overige diensten van Blueprint). Blueprint is ten alle tijden bevoegd om controles op mogelijk onbevoegd gebruik zal (doen) uitvoeren. In geval van het handelen in strijd met artikel 6.2 t/m 6.6 verbeurt contractant van automatisch rechtswege (per overtreding) aan Blueprint een niet voor matiging of verrekening vatbare contractuele boete ter hoogte van $ 5.000, -(vijf duizend dollar) per overtreding en voor elke dag of gedeelte daarvan dat de niet-naleving voortduurt, een en ander onverminderd het recht van Blueprint op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade en onverminderd enig ander aan haar toekomend recht.

Artikel 7 Medewerking door contractant

7.1

Contractant zal, voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is, steeds tijdig zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst. contractant zal onder meer tijdig alle voor de levering van de diensten benodigde Promotiematerialen en/of andere gegevens op de overeengekomen wijze verstrekken.

7.2

Contractant zal steeds alle overeengekomen en door Blueprint (op de website) bekendgemaakte richtlijnen betreffende het gebruik van de dienst en de lead gegevens volledig nakomen. contractant staat ervoor in dat zijn gebruik van de diensten overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, niet in strijd is met de van toepassing zijnde wet-en regelgeving, geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, dan wel anderszins niet onrechtmatig is. Contractant zal zich onthouden van ieder handelen, in de ruimste zin des woords, dat de reputatie van Blueprint, waaronder eveneens begrepen haar diensten, zou kunnen aantasten.

7.3

Contractant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij Blueprint hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. Blueprint maakt gebruik van trackingcodes op responsepagina’s. Het is de adverteerder niet toegestaan om deze trackingcode (zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming) te wijzigen of verwijderen gedurende de duur van de overeenkomst. Indien dit zonder toestemming wel gebeurt is Blueprint gerechtigd om de campagne per direct te beëindigen, het totaal overeengekomen maximaal aantal te leveren leads over de overeengekomen contractduur direct in rekening te brengen, vermeerderd met een boete van minimaal $ 5.000 per overtreding

Artikel 8 Vergoeding en betaling

8.1

Contractant is aan Blueprint de vergoedingen verschuldigd welke zijn overeengekomen in de overeenkomst. Alle-aan Blueprint verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in USD (United States Dollars), exclusief ABB (Algemene Bestedingsbelasting) en overige heffingen. De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de dienst of van de omvang van de geleverde product of lead gegevens.

8.2

Blueprint brengt de door contractant verschuldigde bedragen telkens door middel van een factuur in rekening. Voor de vaststelling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de administratie van Blueprint leidend. Blueprint is te allen tijde gerechtigd om een vooruitbetaling van de vergoedingen te verzoeken. Betaling dient te geschieden op de door Blueprint aangegeven wijze. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling van het gehele factuurbedrag te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.

8.3

Enig beroep door contractant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan. Indien contractant de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is contractant wettelijke handelsrente plus 3% verschuldigd en komen alle buitengerechtelijke kosten gemaakt door Blueprint ter inning van de vordering ten laste van contractant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Blueprint is gerechtigd de kredietwaardigheid van contractant te onderzoeken. Indien wenselijk dient contractant, op eerste verzoek van Blueprint, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens Blueprint. Blueprint zal in zodanig geval de diensten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is verkregen.

Daarnaast is Blueprint ten alle tijden gerechtigd diensten-en/of producten, of service (tijdelijk) op te schorten in het geval er niet wordt voldaan aan de betalingsregeling zoals deze volgens offerte zijn vastgesteld.

Onder tijdelijke opschorting volstaat men: Tijdelijk offline halen van websites, het tijdelijk stop zetten van dienstverlening, het tijdelijk stop zetten van campagnes en het tijdelijk stop zetten van alle overige vormen van zakelijke dienstverlening. Todat de volledige naleving van de betalingsafspraak is voldaan.

De contractant is echter ten ale tijden in staat om redelijkerwijs oplossingen aan te dragen of afspraken te maken die in lijn liggen met de al eerder gemaakte afspraken.

8.4

Acties & Kortingen
Korting vind altijd plaats op bruto bedragen.
Korting vind altijd plaats zonder ABB.
Hierna genoemde voorwaarden gelden voor acties, aanbiedingen, kortingen
en promoties – Hierna te noemen “acties” tenzij anders aangegeven:
Alle acties gelden altijd onder voorbehoud van wijzigingen.
Jubileum korting vind plaats op alle producten waarbij dit is aangegeven op onze website. De Jubileum korting is geldig van 1 septeber t/m 30 september.
Alle kortingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen zonder de verschaffing van uitleg.
Kortingen zijn niet te combineren met andere gelijktijdige acties.
Korting is slechts één maal geldig per product of dienst.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1

De Intellectuele Eigendomsrechten op de lead gegevens en op de diensten die Blueprint in het kader van de overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij Blueprint of bij de derde van wie Blueprint het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze diensten aan contractant ter beschikking te stellen.

De Intellectuele Eigendomsrechten op al het overige materiaal dat contractant in het kader van de overeenkomst aan Blueprint ter beschikking stelt, blijven berusten bij contractant of bij de derde van wie contractant het recht heeft verkregen het materiaal aan Blueprint ter beschikking te stellen. Eigendomsrechten van nieuw vervaardigd promotiemateriaal (nader te noemen promotioneel ontwerp) door Blueprint blijven ten aller tijde eigendom van Blueprint.

9.2

Contractant verleent Blueprint het recht deze materialen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken. Geen enkele bepaling in de overeenkomst of de voorwaarden strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten aan contractant. contractant erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden, op straffe van het verbeuren van de in artikel 6.6 opgenomen boete.

Blueprint is ten alle tijden bevoegd om controles op mogelijk onbevoegd gebruik zal (doen) uitvoeren. In geval van het handelen in strijd met artikel 6.2 t/m 6.6 verbeurt contractant van automatisch rechtswege (per overtreding) aan Blueprint een niet voor matiging of verrekening vatbare contractuele boete ter hoogte van $ 5.000, -(vijf duizend dollar) per overtreding en voor elke dag of gedeelte daarvan dat de niet-naleving voortduurt, een en ander onverminderd het recht van Blueprint op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade en onverminderd enig ander aan haar toekomend recht.

9.3

Contractant staat er voor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen het Promotiemateriaal, geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan Blueprint ter beschikking te stellen. Contractant mag aanduidingen van rechthebbenden met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

Artikel 10 Gegevensbescherming en geheimhouding

10.1

Contractant staat er voor in dat hij de als gevolg van de dienst verkregen lead gegevens uitsluitend zal verwerken in overeenstemming met alle verplichtingen voortvloeiende uit de wet-en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

10.2

Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te begrijpen dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Partijen leggen de in 10.2 genoemde verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen, ter uitvoering van de overeenkomst, ingeschakelde derden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1

Blueprint is niet aansprakelijk voor schade geleden door contractant, tenzij deze schade is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Blueprint, in welk geval Blueprint uitsluitend aansprakelijkheid is voor de directe schade. Onder ‘directe schade’ wordt uitsluitend verstaan:

De kosten die de contractant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Blueprint te herstellen of op te heffen. Redelijke kosten voor het langer operationeel houden van het oude systeem van de contractant, verminderd met de besparingen;
Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

11.2

De totale aansprakelijkheid van Blueprint bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende dienst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen bedongen voor het, op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan $ 2.000, -(twee duizend dollar) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd. Iedere aansprakelijkheid van Blueprint voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, winstderving, omzetderving, schade als gevolg van boetes of andere sancties van toezichthoudende instanties of claims van Leads is volledig uitgesloten. Blueprint is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van contractant, die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de dienst.

11.3

Onverminderd enig ander aan Blueprint toekomend recht, vrijwaart contractant Blueprint volledig tegen alle schade, boetes en kosten (van welke aard dan ook) voortvloeiende uit aanspraken en vorderingen van derden; en/of door toezichthoudende instanties of rechter opgelegde sancties (waaronder boetes of dwangsommen), ter zake van het handelen van contractant of door hem ingeschakelde derden in strijd met de overeenkomst (inclusief de voorwaarden) en/of de relevante wet-en regelgeving. Indien als gevolg van het handelen of nalaten door contractant of diens opdrachtnemers, een toezichthouder of rechter overgaat tot het treffen van sancties jegens Blueprint, waaronder begrepen het stilleggen van het bedrijf van Blueprint, zal contractant alle schade en kosten die het gevolg zijn van deze sancties, volledig aan Blueprint vergoeden.

11.4

De aansprakelijkheid van Blueprint wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Blueprint onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Blueprint ook na verstrijken van die redelijke termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Blueprint in staat is adequaat te reageren.

11.5

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Blueprint meldt. Blueprint kan door de opdrachtgever nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor de conversie en/of opbrengsten van aangeleverde leads. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen diensten en/of de levering van goederen en/of materialen niet meer mogelijk of zinvol is, zal Blueprint slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

11.6

Het indienen van een klacht ontslaat contractant nimmer van zijn (betalings-)verplichtingen ten opzichte van Blueprint en kan die verplichtingen ook niet opschorten, alles tenzij in een aanhangige procedure een beroep op opschorting wordt gedaan en dan slechts totdat in die procedure uitspraak is gedaan, dan wel het geschil in der minne is geschikt

Artikel 12 Overmacht

12.1

Blueprint zal niet aansprakelijk zijn voor schade terzake van vertraging in de nakoming dan wel de niet-nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst, indien dit voor Blueprint redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Blueprint ontstane veranderingen en/of buiten haar risicosfeer liggende wijziging van de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden. Indien nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Blueprint kan worden gevergd ten gevolge van overmacht of vergelijkbare omstandigheden, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort voor een periode van ten hoogste drie maanden, waarna partijen in overleg treden over tussentijdse wijziging of beëindiging van de overeenkomst.

12.2

Onder overmacht, als bedoeld in het vorige lid worden tevens stakingen begrepen, voor zover deze niet tegen het beleid van de onderneming van Blueprint zijn gericht, alsmede overmacht en/of wanprestatie van toeleveranciers van Blueprint en verhindering van (tijdige) nakoming als gevolg van overheids- maatregelen.

Artikel 13 Opschorting

Blueprint is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst (inclusief het in artikel 6.2 verleende gebruiksrecht met betrekking tot de lead gegevens), geheel of gedeeltelijk, op te schorten indien contractant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, dan wel indien Blueprint het vermoeden heeft dat contractant in strijd handelt met 5.2, 6.3-6.7, 9.4, 9.5, 10 dan wel gegronde vrees heeft dat contractant niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting, onverminderd enig ander aan Blueprint toekomend recht. Opschorting ontslaat contractant nimmer van enige betalingsverplichting, terzake van reeds door Blueprint geleverde diensten. Zodra contractant alsnog de overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn/haar verplichtingen.

Artikel 14 Duur van de overeenkomst

Artikel 14 Duur van de overeenkomst

14.1

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, hebben alle overeenkomsten een initiële looptijd van 1 (één) jaar. Daarna wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor een termijn van 1 (één) jaar, tenzij de overeenkomst door één der partijen schriftelijk wordt opgezegd, uiterlijk 3 (drie) kalendermaanden voor aanvang van de vervolgtermijn.

Onverminderd alle overige rechten, zijn Partijen gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere partij:
Surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend;
In staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

14.2

Onverminderd haar overige rechten, is Blueprint gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien contractant niet voldoet aan haar verplichtingen uit 5.2, 6.3-6.7, 9.4, 9.5, 10. Opzegging of ontbinding van de overeenkomst ontslaat contractant nimmer van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door Blueprint geleverde diensten.

Bedragen die Blueprint voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met het geen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar. De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.

Artikel 15 Slotbepalingen

15.1

Blueprint is gerechtigd voor de uitvoering van de dienst gebruik te maken van diensten van derden. Blueprint is bovendien gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst in het kader van een overdracht van haar onderneming, over te dragen aan een derde.

15.2

Blueprint is te allen tijde gerechtigd de voorwaarden te wijzigen.

15.3

De wijziging zal via de website van Blueprint of op een andere wijze aan contractant bekend worden gemaakt. Indien contractant de wijziging niet wenst te accepteren, is contractant gerechtigd de overeenkomst, binnen 14 (veertien) dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in zal gaan.

15.4

Op de overeenkomst is Caribisch Nederlands recht in combinatie met Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nederland.

Artikel 16 Onderhoud

Het doet ons genoegen u uw nieuwe (zakelijke) website te mogen opleveren.
Zoals u weet is uw website voorzien van alle benodigdheden als het gaat om het professioneel uitdragen van uw reclameboodschap, uw missie en uw sales. We willen dit natuurlijk zo houden en daarom bieden wij u het volgende onderhoudscontract aan. Deze micro overeenkomst is van kracht bij elke looptijd periode van de uit te voeren werkzaamheden. Hieronder vind u een overzicht van deze werkzaamheden.

Oké; “Ik heb een website, en nu?”

Om uw website snel te houden is onderhoud absoluut noodzakelijk dit heeft als belangrijkste reden om uw website veilig te houden. Daarnaast is veel van de geimplementeerde techniek afhankelijk van updates die van groot belang zijn voor de werking van uw website. Bij het niet goed bijhouden van deze crusiale punten loopt u en uw website kans op grote veiligheidsgevolgen als het gaat om uw data, gevoelige gegevens en zelfs uw domeinnaam en webhosting.

Onderhoud Basic

  • WordPress bijwerken
  • Backup
  • Simele wijzigingen
  • Plugins bijwerken / Thema’s bijwerken
  • Email & Chat support
  • Antivirus & Firewall

Oké, “leg uit, wat houd dit precies in?”

Onderhoud geldt telkens voor een periode van een kwartaal.
Onderhoud aan uw website gebeurd lokaal en is voor u als eigenaar en uw bezoekers geen belemmering.

Wat er gebeurd als er onderhoud plaats vindt is dat wij perodiek per week uw website controlleren op updates, bugs en werking. Wij zorgen onderandere voor het  legen van uw cache geheugen, dit houdt in dat wij uw website altijd actueel houden.

Browsers, Cache & Cookies

Uw website en de browsers van uw bezoekers slaan deeltjes van uw website op (cookies) die er soms voor kunnen zorgen dat bepaalde informatie op uw website niet helemaal actueel is. Dit wordt veroorzaakt door het eerder genoemde cache geheugen. Door dit periodiek te legen houdt u uw website actueel en fris.

WordPress CMS (Content Management Systeem)

Daarnaast zal WordPress (het systeem waar op uw website is gebouwd) ook wel het CMS (Content Management Systeem) het noemt.

Ook perodiek komen met nieuwe functies, of zelfs hele nieuwe versies. Ook de overgang naar deze nieuwe versies verzorgen wij binnen uw contract. Daarnaast is uw website gebouwed op basis van een op maat gemaakt thema “ook wel Theme” genoemd. De ontwikkelaars van dit thema komen tevens doorgaans wekelijks met updates die meer functionaliteit toe voegen aan uw website.

Ook deze updates verzorgen wij voor u. Naast deze punten is veiligheid een belangrijk aspect van het onderhoud. Wij zullen daarom perodiek back-ups maken van uw website en wij zullen uw website voorzien van de nodige maatregelen als het gaat om het bewaken van uw persoonlijke, gevoelige gegevens.

Daarnaast kunt u natuurlijk met al uw vragen contact met ons opnemen per e-mail om zo te kijken of we snel tot antwoorden op uw vragen kunnen komen.

Opzeggen?

Mocht u toch besluiten dat u wilt opzeggen, geen enkel probleem.
U kunt ten alle tijden opzeggen met in acht neming van 1 maand opzegtermijn.
Eventueel teveel betaalde bedragen zullen dan uiteraard terug worden gestort op uw bankrekening.

Hoe kan ik opzeggen?

U kunt ten alle tijden opzeggen door schriftelijk (digitaal) uw opzegging door te geven via info@blueprint.nu Wij zullen dan bij uw opzegging kijken naar de periode en zullen u dan per e-mail bevestigen dat uw opzegging succesvol is ontvangen en in acht zal worden genomen.

Voorbeeld:

U sluit voor het tweede kwartaal van 2020 een contract af. U maakt 1 maand gebruik van de service en besluit toch op te zeggen. In de opvolgende opzegtermijn van 1 maand dient dan nog volledig door u te worden betaald en de service zal door ons in die maand ook nog volledig worden uitgevoerd.

De 3e maand van het kwartaal krijgt u dan van ons terug gestort bij beeindiging van deze overeenkomst.
Reden voor deze aanpak is om u zoveel mogelijk zonder zorgen op eigen kracht het beheer van uw website op te kunnen leveren. Zo kunt u naderhand veilig beginnen met het bijhouden en updaten van uw eigen website.